Ερευνητικά έργα
σε εξέλιξη Προγράμματα   μικρού   κύκλου   θερμικής   ανάλυσης   στην   επιστήμη   των   υλικών,   (2018- 2020), Erasmus+ Νέα   καινοτόμα   σύνθετα   προϊόντα   από   την   ανακύκλωση   γεωργικών   απορριμμάτων και   άλλων   υλικών   προερχόμενα   από   φυσικούς   πόρους,    (2020-2023), Δράση   Εθνικής Εμβέλειας:      Ειδικές      Δράσεις      «Υδατοκαλλιέργειες-Βιομηχανικά      Υλικά-Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό». Ολοκληρωμένη      αξιοποίηση      γεωργικών      υπολειμμάτων      παραδοσιακών      και καινοτόμων   καλλιεργειών   σε   προϊόντα   προστιθέμενης   αξίας,    (2020-2023),   Δράση Εθνικής   Εμβέλειας:   Ειδικές   Δράσεις   «Υδατοκαλλιέργειες-Βιομηχανικά   Υλικά-Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό». Παραγωγή    καινοτόμων    σωλήνων    υψηλής    ενεργειακής    απόδοσης    για    εφαρμογές ενδοδαπέδιας       θέρμανσης-δροσισμού       (2019-2022)       Πρόγραμμα       ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ    σε    συνεργασία    με    την    INTERPLAST    Α.Ε.,    Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Νέα   βιο-πολυμερή   ενισχυμένα   με   προσμίξεις   νανο-κυτταρίνης   για   την   κατασκευή πράσινων     ξυλοσανίδων     με     βελτιωμένες     ιδιότητες      (2018-2021)     Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ   σε   συνεργασία   με   τη   CHIMAR   S.A.,   Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προμονωμένοι   πολυστρωματικοί   σωλήνες   συστημάτων   θέρμανσης-ψύξης   υψηλής θερμομόνωσης   και   διαστατικής   σταθερότητας    (2019-2022)   Πρόγραμμα   ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Μελέτη     νανοσύνθετων     πολυμερικών     υλικών     με     γραφένια,      (2018-2021)     «2η Προκήρυξη   Υποτροφιών   ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.   για   Υποψήφιους   Διδάκτορες»   Υποψ.   Διδάκτωρ: Δήμητρα Κουρτίδου. Ανάπτυξη,    δομικός    και    μαγνητικός    χαρακτηρισμός    νανο-μετρικών    διαστάσεων προηγμένων    ετεροδομών    για    εφαρμογές    ηλεκτρονικών    διατάξεων    μαγνονίων,   (2017-2020)     «Ενίσχυση     του     ανθρωπινου     ερευνητικού     δυναμικού     μέσω     της υλοποίησης     διδακτορικής     έρευνας-2ος     Κύκλος»,     ΙΚΥ-ΕΣΠΑ     Υποψ.    Διδάκτωρ: Δημήτριος Καρφαρίδης. Σύνθεση   και   χαρακτηρισμός   καινοτόμων   νανοδομημένων   θερμοηλεκτρικών   υλικών με     βιομηχανικού     τύπου     διεργασίες,     (2020-2022)     «Ενίχυση     Μεταδιδακτόρων Ερευνητών-2ος κύκλος», ΙΚΥ-ΕΣΠΑ Υπότροφος Δημήτριος Σταθοκωστόπουλος. ολοκληρωμένα Βελτιστοποίηση   των   δομικών   και   διεπιφανειακών   χαρακτηριστικών   λεπτών   υμενίων για     χρήση     σε     ηλεκτρονικές     διατάξεις     μαγνονίων      (2015-2016)     Πρόγραμμα συνεργασίας     ΙΚΥDA     2015     μεταξύ     Εργαστηρίου     Εφαρμοσμένης     Φυσικής     του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Kaiserlautern. Ανάπτυξη      νανοδομημένων      σκληρών      επικαλύψεων      TiMN      σε      υπόστρωμα εργαλειοχαλύβων,   μελέτη   της   δομής   τους,   των   αντιδιαβρωτικών   και   μηχανικών   τους ιδιοτήτων  (2013-2015) Πρόγραμμα ΙΚΥ-Siemens για μεταδιδακτορική έρευνα. Συγκριτική    μελέτη    της    επίδρασης    της    μεθόδου    ανάπτυξης    στη    δομή    και    στην αντιδιαβρωτική       συμπεριφορά       επικαλύψεων       ψευδαργύρου       σε       χαλύβδινα υποστρώματα  (2005-2007) Πρόγραμμα “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Εξέταση    της    συμβατότητας    των    υλικών    προσθήκης    και    αναζήτηση    των    ορίων διαλυτότητας    τους    για    την    βελτίωση    της    διαδικασίας    και    της    ποιότητας    του γαλβανισμού  (2004-2006) Πρόγραμμα “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι.
Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη +30 2310 998188 hrisafis@physics.auth.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ