Παροχή υπηρεσιών
Μελέτη της Δομής των Υλικών με μεθόδους Ακτίνων-Χ Μέτρηση και αποτίμηση διαγραμμάτων περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) Ταυτοποίηση   δομικών   φάσεων,   εκτίμηση   δομικής   καθαρότητας,   κρυσταλλικότητας, μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών Μετρήσεις φασμάτων με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) Ανάλυση    διαγραμμάτων    XPS    για    ποσοτική    στοιχειακή    ανάλυση,    προσδιορισμό χημικής   κατάστασης   των   στοιχείων,   στοιχειακής   διακύμανσης   κατά   περιοχή   και   κατά βάθος. Οπτικός Χαρακτηρισμός Υλικών Ταχεία ταυτοποίηση ενώσεων Προσδιορισμός   χαρακτηριστικών   συχνοτήτων   δόνησης   και   εκτίμηση   του   είδους   και της χωροθέτησης χαρακτηριστικών ομάδων Φάσματα   στην   περιοχή   του   μακρινού   υπερύθρου   (400-80   cm -1 ),   εκτίμηση   προϊόντων οξείδωσης και διάβρωσης στις επιφάνειες των υλικών Προσδιορισμός χρώματος υλικών Θερμική Ανάλυση Υλικών Θερμικός    χαρακτηρισμός    υλικών    και    κινητική    επεξεργασία    φαινομένων    όπως μετασχηματισμοί φάσης στερεάς κατάστασης Προσδιορισμός   ενεργειακών   ορίων   των   υλικών   σε   φυσικοχημικές   διεργασίες   που συνοδεύονται   από   ανταλλαγή   θερμότητας   με   το   περιβάλλον   κατά   τις   ενδόθερμες   ή εξώθερμες αντιδράσεις Προσδιορισμός    θερμικής    σταθερότητας    ενός    υλικού    (έναρξη    διάσπασης-απώλεια μάζας, αποσύνθεση υλικών) Προσδιορισμός     θερμοκρασίας     έναρξης     οξείδωσης     ενός     υλικού,     του     ρυθμού οξείδωσης με την άνοδο της θερμοκρασίας ή σε σταθερή θερμοκρασία Προσδιορισμός   της   θερμοκρασίας   τήξης   και   κρυστάλλωσης   ενός   υλικού   και   γενικά όλων των μετατροπών στη δομή ενός υλικού σαν αποτέλεσμα της θέρμανσής του Μελέτη πολυμερισμού για οργανικά υλικά
Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη +30 2310 998188 hrisafis@physics.auth.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ