Παροχή υπηρεσιών
Ανάπτυξη προηγμένων υλικών Ανάπτυξη   προστατευτικών   επικαλύψεων   οι   οποίες   ενισχύουν   την   αντιδιαβρωτική   ικανότητα   ή/και τις μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών επιφανειών με βιομηχανικά προσιτές τεχνολογίες. Σύνθεση θερμοηλεκτρικών υλικών για ειδικές εφαρμογές Σχεδιασμός σύγχρονων πολυκρυσταλλικών οδοντιατρικών κεραμικών Σύνθεση    βιοενεργών    υάλων,    μεσοπορωδών    νανοσωματιδίων    ως    φορέων    ελεγχόμενης    και παρατεταμένης   απελευθέρωσης   δραστικών   ουσιών,   νανοσωματιδίων   και   νανοσύνθετων   υλικών, για εφαρμογή σε βιοϊατρικά εμφυτεύματα Σύνθεση και μελέτη υβριδικών βιομιμητικών ικριωμάτων Δομικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός Περίθλαση   Ακτίνων-Χ   (XRD):   Ταυτοποίηση,   αναγνώριση   πρώτων   υλών,   ταυτοποίηση   φάσεων, εκτίμηση    δομικής    καθαρότητας,    κρυσταλλικότητας,    μέσου    μεγέθους    κρυσταλλιτών,    ποσοτική ανάλυση κρυσταλλικών φάσεων. Στοιχειακή   ανάλυση   με   φασματοσκοπία   φωτοηλεκτρονίων   ακτίνων   Χ   (XPS):   ανάλυση   χημικής κατάστασης   και   ατομικών   δεσμών   (Chemical   bonding   analysis),   στοιχειακή   ανάλυση   συναρτήσει του   βάθους   (Depth   profile   elemental   analysis),   χημική   απεικόνιση   επιφανειών   (μικρο-κλίμακα) (XPS   mapping),   στοιχειακή   ανάλυση   και/ή   ανάλυση   της   χημικής   κατάστασης   αγνώστου   δείγματος (πάχους-στοιχειομετρίας).      Φασματοσκοπία      XPS/XAES      συνοδευόμενη      από      χάραξη      των επιφανειών με ιόντα Ar+. Ηλεκτρονική   Μικροσκοπία   Σάρωσης   (SEM-EDS):   Μελέτη   μορφολογίας   και   απεικόνιση,   εικόνες επιφανείας   (plane   view)   και   εγκάρσιας   τομής   (cross   section),   στοιχειακή   ανάλυση   με   γραμμική σάρωση ή με χαρτογράφηση (mapping). Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός Χαρακτηρισμός   υλικών,   ταυτοποίηση   χαρακτηριστικών   ομάδων,   χρωματομετρία,   εκτίμηση   οπτικού χάσματος   με   τη   χρήση   Φασματοσκοπίας   Υπερύθρου   (FTIR),   μικρο-Φασματοσκοπίας   Υπερύθρου (micro-FTIR)   και   Φασματοφωτομετρίας   Ορατού-Υπεριώδους   (UV-Vis   Spectrophotometry).   Μελέτη στις   φασματικές   περιοχές   NIR   (9000   –   4000   cm-1),   MIR   (4000   –   400   cm-1),   FIR   (400   –   80   cm-1) και UV-Vis (200-900 nm). Θερμικός χαρακτηρισμός - Θερμική Ανάλυση υλικών Διαφορική     Θερμιδομετρία     Σάρωσης     (DSC):     Προσδιορισμός     των     θερμοκρασιών     υαλώδους μετάβασης,   τήξης,   κρυστάλλωσης,   πολυμερισμού.   Μελέτη   σε   πραγματικό   χρόνο   των   διαφορετικών φάσεων δημιουργίας επικαλύψεων σε μεταλλικές επιφάνειες. Θερμοσταθμική   Ανάλυση:   Προσδιορισμός   θερμικής   σταθερότητας   (έναρξη   διάσπασης,   απώλεια μάζας),   αναγνώριση   μετατροπών   φάσης   των   υλικών,   μελέτη   οξείδωσης   (θερμοκρασία   έναρξης οξείδωσης, ρυθμός οξείδωσης συναρτήσει της θερμοκρασίας ή σε σταθερή θερμοκρασία). Ηλεκτρικός-Μαγνητικός χαρακτηρισμός και μελέτη των υλικών Μέτρηση   ειδικής   αντίστασης   μετάλλων   και   ημιαγωγών   (οργανικά   και   ανόργανα)   με   την   μέθοδο   Van der Pauw (10-6 Ωcm – 103 Ωcm) Μέτρηση   ευκινησίας   σε   υλικά   (οργανικά   και   ανόργανα)   και   διατάξεις   μίκρο-   και   νανο-ηλετρονικής (διόδους, τρανζίστορ, ετεροεπαφές) Προσδιορισμός   χωρικής   πυκνότητας   φορέων   σε   υλικά   και   διατάξεις   (λεπτά   και   υπέρλεπτα   υμένια, πολλαπλά υμένια) Προσδιορισμός πολλαπλών φορέων ημιαγωγών και συνεισφορά τους στην ευκινησία Μέτρηση    μαγνητοαντίστασης    υλικών    και    διατάξεων    μίκρο-    και    νανο-ηλετρονικής    (διόδους, τρανζίστορ, ετεροεπαφές) Μέτρηση   ανισοτροπικών   φαινομένων   ηλεκτρονικής   μεταφοράς   φορέων   (ηλεκτρονική   μετάβαση μετάλλου-ημιαγωγού και ημιαγωγού-μονωτή) Μελέτη και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός προηγμένων ημιαγωγικών διατάξεων Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός μίκρο και νάνο- διατάξεων Ηλεκτρικός   χαρακτηρισμός   μίκρο   και   νάνο-   διατάξεων   με   μετρήσεις   που   περιλαμβάνουν   I-V   και   C-V χαρακτηρισμό,   καθώς   και   μετρήσεις   ηλεκτρονικού   θορύβου   σε   χαμηλές   συχνότητες   (LFN).   Μελέτη   της αξιοπιστίας    των    διατάξεων    μέσω    ηλεκτρικής    καταπόνησης    (στατική    και    δυναμική)    των    δειγμάτων (electrical stress characterization). Προσομοιώσεις TCAD και Ανάπτυξη συμπαγών μοντέλων διατάξεων μίκρο και νάνο-ηλεκτρονική Μελέτη,   σχεδιασμός   και   βελτιστοποίηση   δι-   και   τρισδιάστατων   σύγχρονων   ηλεκτρο-νικών   διατάξεων,   με τη   βοήθεια   προσομοιώσεων   TCAD.   Ανάπτυξη   αναλυτικών   -   συμπαγών   μοντέλων   που   περιγράφουν   - προβλέπουν    ρεύματα,    διαγωγιμότητες,    χωρητικότητες,    ακόμα    και    τη    μεταβλητότητά    (variability)    των ηλεκτρικών διατάξεων. Μελέτη έργων πολιτιστικής κληρονομιάς Αρχαιομετρικές    μελέτες    σε    έργα    τέχνης    και    πολιτιστικής    κληρονομιάς,    με    τη    χρήση    ηλεκτρονικής μικροσκοπίας   σάρωσης,   φασματοσκοπικών   τεχνικών,   τεχνικών   θερμικής   ανάλυσης   και   ακτίνων   Χ.   Οι μέθοδοι εφαρμόζονται συνδυαστικά ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως: Χαρακτηρισμός     και     ταυτοποίηση     σύστασης     χρωστικών,     υποστρωμάτων     ζωγραφικής     και γεωλογικών δειγμάτων. Σύσταση και θερμοκρασίες όπτησης κεραμικών. Αναγνώριση είδους ινών και χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαφή αυτών. Εκτίμηση κι αξιολόγηση ιδιοτήτων υλικών συντήρησης. Χαρακτηρισμός κι εκτίμηση κατάστασης διατήρησης χαρτών, περγαμηνών και έργων από δέρμα. Εκτίμηση    επιφανειακής    μορφολογίας,    σύστασης    και    κατάστασης    διατήρησης    νομισμάτων    και λοιπών μεταλλικών έργων.
Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη +30 2310 998188 hrisafis@physics.auth.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ