Εξοπλισμός
Σύνθεση και Ανάπτυξη Υλικών Αντιδραστήρες χημικής εναπόθεσης ατμών χαμηλής πίεσης (LPCVD) Σύστημα    πολλαπλών    (3)    συνδεδεμένων    θαλάμων    υψηλού    κενού    για    ανάπτυξη υμενίων με τις μεθόδους PECVD και καθοδικής ιοντοβολής πολλαπλών στόχων 1’’ Σύστημα καθοδικής ιοντοβολής μικρής κλίμακας Θερμικός εξαχνωτής υψηλού κενού Γαλβανιστήριο Διάταξη ηλεκτροαπόθεσης και ανοδίωσης Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών Δομικός Χαρακτηρισμός με μεθόδους Ακτίνων-Χ Φασματοσκόπιο   Φωτοηλεκτρονίων   Ακτίνων-Χ   και   Ηλεκτρονίων   Auger   (XPS/AES) Kratos    Analytical    Axis    Ultra    DLD    σε    συνδυασμό    με    Ηλεκτρονική    Μικροσκοπία Σάρωσης ηλεκτρονίων Auger (SAM/AES) (διατμηματικό όργανο) Περιθλασίμετρα   δύο   Κύκλων   με   γεωμετρία   Bragg-Brentano   Rigaku   Ultima   Plus   και Philips PW 1050 Περιθλασίμετρο δύο κύκλων με γεωμετρία Διερχόμενης Δέσμης Seifert C3000 Οπτικός Χαρακτηρισμός Φασματοσκόπιο υπερύθρου FTIR BRUKER 113v εύρους 20000-20 cm‾¹ Διάταξη μικροφασματοσκοπίας FTIR Spectrum1000 της εταιρείας Perkin-Elmer με: o Variable      Angle      Specular      Reflectance      για      μετρήσεις      κατοπτρικής ανακλαστικότητας σε δείγματα με λεία επιφάνεια. o Diffuse   Reflectance   για   μετρήσεις   διάχυτου   ανακλαστικότητας   (σκέδαση)   σε δείγματα με τραχεία επιφάνεια. Φασματοσκόπιο   Ορατού-Υπεριώδους   (UV-Vis)   Perkin-Elmer   Lambda18   (με   σφαίρα ολοκλήρωσης) φασματικής περιοχής 200-900 nm. Θερμική Ανάλυση Σύστημα     Θερμοσταθμικής     Διαφορικής     Θερμικής     Ανάλυσης     TG-DTA     υψηλής ακρίβειας   SETARAM   SETSYS   16/18,   με   δυνατότητα   μέτρησης   μέχρι   τους   1750   °C σε     διαφορετικά     περιβάλλοντα     (αζώτου,     οξυγόνου,     ατμοσφαιρικού     αέρα)     με ρυθμιζόμενη ροή ή υπό κενό. Σύστημα    Διαφορικής    Θερμιδομετρίας    Σάρωσης    (DSC)    SETARAM    DSC    141    με δυνατότητα εργασίας θερμοκρασιακού εύρους -70 °C-500 °C. Πρόσβαση σε διατμηματικά όργανα Ηλεκτρονική   Μικροσκόπια   Σάρωσης   εξοπλισμένη   με   αναλυτικές   τεχνικές   (SEM/EDX, SEM/WDX). Φθοροσίμετρο Ακτίνων-Χ Διαχωρισμού Μήκους Κύματος (WD-XRF). Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Αυτόματος μικροτόμος κοπής σκληρών δειγμάτων RM2155, Leica Ηλεκτρονικός Ζυγός ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων KERN 770 Υδραυλική   πρέσα   Beckman   Ltd   και   υποδοχείς   κατασκευής   δισκίων   με   έμβολα   διαμέτρων   5- 20 mm Συσκευή φυγοκέντρισης SL16, Thermo Fisher Scientific Σύστημα διαχωρισμού κόκκων (sieving) (20 – 200 μm) Προγραμματιζόμενοι   φούρνοι   ενιαίας   θερμοκρασίας   (μέχρι   1600   °C),   πολλών   ζωνών   (μέχρι 1300   °C),   τύπου   box,   σωληνωτοί,   ξηραντήρια   και   θάλαμοι   σταθερής   θερμοκρασίας   μέχρι 150 °C Μικροσκληρόμετρο με ενσωματωμένο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο
Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη +30 2310 998188 hrisafis@physics.auth.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ